เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 17/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 486,717
Page Views 653,043
สินค้าทั้งหมด 1
 

MOPH ITA 2565

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง

    1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

    1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

    2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

    2.2 รายงานผลการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทีเป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

   1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 

   1.2 นโยบายของผู้บริหาร

   1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

   1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

   1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

         1.5.1 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2560

         1.5.2 กฎกระทรวงแบ่งสายราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

         1.5.3 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

         1.5.4 พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

         1.5.5 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540

         1.5.6 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

         1.5.7 พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ.2550

         1.5.8 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

         1.5.9 ระเบียบพนักงานสาธารณสุข พ.ศ.2556

         1.5.10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547         

   1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานและ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)

   1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่  และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน

2. วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยม MOPH

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
    (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย
      งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

      13.1 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาค

      13.2 คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน+ลาศึกษา+ฝึกอบรม+ปฏิบัติวิจัย

      13.3 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา

      13.4 คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562)

      13.5 คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์

14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
      ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
(เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)

15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย

     17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

     17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

     17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสขร. 1)

     17.6 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสขร. 1)

     17.7 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสขร. 1)

     17.8 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบสขร. 1)

18. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 3  หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     3.1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3.2  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     3.3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจง ประกอบหลักฐานวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

    1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2. หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

    3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        (งบดำเนินการและงบลงทุน)

    4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กําหนด

   2.1 งบลงทุนทุกไตรมาส  2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส

   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด                      

       2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

       2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

   1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ งานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 เดือนธันวาคม 2564

       2.1 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร 1 เดือนตุลาคม 2564

       2.2 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร 1 เดือนพฤศจิกายน 2564

       2.3 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร 1 เดือนธันวาคม 2564

       2.4 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 เดือนมกราคม 2565

       2.5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

       2.6 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร 1 เดือนมีนาคม 2565

       2.7 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือนเมษายน 2565

       2.8 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2565

       2.9 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร 1 เดือนมิถุนายน 2565

       2.10 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2565

       2.11 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร 1 เดือนสิงหาคม 2565

       2.12 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร 1 เดือนกันยายน 2565

   3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ต.ค.64

      3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 พ.ย.64

      3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ธ.ค.64

      3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ม.ค.65

      3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ก.พ.65

      3.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 มี.ค.65

      3.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 เม.ย.65

      3.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 พ.ค.65

      3.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 มิ.ย.65

      3.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ก.ค.65

      3.11 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ส.ค.65

      3.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ สขร 1 ก.ย.65

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


         
1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตินำเผยแพร่บเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ

          1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แนบตามข้อ1.1)

          1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แนบตามข้อ2.1)

          2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       กรณีหน่วยงานใช้คำสั่งเดิม ฯ / กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุง ฯ

            1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แบบตามข้อ 1. )

           3.มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           5. มีแบบฟอรับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            1. บันทึกข้อความลงนามคําสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำที่ออกโดยผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีพบประเด็นปัญหาอนุโลมเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. มีคําสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แบบตามข้อ 1. )

           3. มีกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)

           4. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           5. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           
MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น  และระดับดีมาก ที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณพ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ๆ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564)

           1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

           3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

           4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565)

            1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจําปีของบุคลากรใบหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

           3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

           4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
           

MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันนมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      หลักฐานที่แสดงถึงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

        1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานประกอบด้วย

           1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           1.2 โครงการ

        2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทําผิดวินัย

        3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        4. มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

        5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือรูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)

        6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

       หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

            1. มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            2. มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียนอาทิผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

            4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
   

MOIT 11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       ไตรมาสที่ 2

       1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจำนวน 1 ชุดรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

      2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนแก้ไข (แบบตามข้อ 2. ) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
           
3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
            3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       ไตรมาสที่ 4

             1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจำนวน 1 ชุดรอบ 12 เดือน (1 เมษายน — 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

            2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            3. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แบบตามข้อ 2) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565-31 สิงหาคม 2565)
           
3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

            3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
           
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           1.2 โครงการ/กิจกรรม

      2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

      3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุมรวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

      4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรมตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ

      5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

      6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4. )

      7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  


MOIT 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3

            1. มีบันทึกข้อความลงนามคําสั่ง  ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน

           2. มีคําสั่งประกาศหรือข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบข้อคําถาม

               2.1 มาตรการป้องกันรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

               2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

               2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

               2.4 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

               2.5 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใด 

               2.6 มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน

           3. มีหลักงานหนังสือแจ้งเวียน

           4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        ไตรมาสที่ 4

            1. มีบันทึกข้อความรับทราบและรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามข้อมูลประกอบ

ข้อคําถามประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกําหนด

            2.มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แบบตามข้อ 1.)

           3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พ.ศ. 2565

        ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
              
1. มีบันทึกข้อความลงนามคําสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติ ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2. มีคําสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ มีการกําหนดกลไกการกำกับติดตามตามที่หน่วยงานกําหนด

             3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

             4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

             5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

              6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         ไตรมาสที่ 4
           
  1. มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามคําสั่งหรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติ 4 ตามที่หน่วยงานกำหนด

             2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)

             3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
               
               
MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

               1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คจรูประหว่างหน่วยงานของรัฐยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงจรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คจรูปตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

              3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานและแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตลอดจนมีกลไกการกำกับติดตาม

              4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.

              5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


               
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบ การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

              3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
               
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ 4) ที่จัดส่งแผนฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

              3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 
MOIT 17 หน่วยงานมีรายการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        ไตรมาสที่ 2 
     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
             
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานผล

             2. รายงานผลการกํากับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

             3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
             
1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ 4) รอบ 6 เดือนภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565

              3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


        ไตรมาสที่ 4
     การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

             2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565)

             3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


     บันทึกคำชี้แจงเพิ่มเติมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

              1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2. มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือนภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

             3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 


MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
       หน่วยงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีของหน่วยงาน

              1. หนังสือแสดงหลักงานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
             2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน

             3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานและแบบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 81) ที่จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน

             4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อกราบและมีการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวบรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานฯ
             
1. มีบันทึกข้อความลงนามคําสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศและมีการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

             2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันผลประโยชน์กับช้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบกวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

             3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

             4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกับติดตามและรายงานผลการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

             5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG 

             1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรม ชมรม STRONG 

             2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

             3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

             4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
                
MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แบบตามข้อ 1)

             3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน: กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ไปอื่นใดและมีการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (แนนตามข้อ 1.)

             3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                
   
MOIT 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          1. มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติค่าเงินโครงการ 

            1.2 โครงการ

            2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

            3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์กับช้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

             5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม

            6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
        หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

             1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตน่าเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

            2. มีประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเนื้อหา 2 ประเด็นตามข้อมูลประกอบข้อคําถามข้อ 1.1 และข้อ 1.2

             3. มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชนดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565)

            4. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

            5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน
              
MOIT 23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงระเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         ไตรมาสที่ 2 

             1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

            2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานข้อมูลประกอบคําถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
            3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงาน

            4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงาน

          ไตรมาสที่ 4

             1. มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงานตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            2. Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แบบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานของหน่วยงานหน้าจอ Google Form)

            3. นํา URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS

            4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูแลดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view