เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 22/03/2019
สถิติผู้เข้าชม 89,935
Page Views 128,882
สินค้าทั้งหมด 1
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
2.1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าเหน้าที่
2.2 แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562
2.3 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
2.4 แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562
2.5 คำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.ที่ 14317/2561 (การจัดซื้อจัดจ้าง)
2.6 คำสั่งปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
2.7 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP
2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
2.10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2.11 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
2.13 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1
2.14 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2
2.15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 1
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่งเป็นระบบ
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 7.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.1.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.2 ภาพถ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ
EB 7.3 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการ พชอ.
EB 7.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่โครงการ พชอ.


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 8.1  ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
EB 8.2  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 8.2.1 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล
EB 8.3  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
EB 8.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9.1.1 นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 9.1.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2562
EB 9.1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
EB 9.1.3.1 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
EB 9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
EB 9-9.1.5 MOPH
EB 9.1.5.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
EB 9.1.5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
EB 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 10.1 ขออนุญาติเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
EB 10.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
EB 10.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลEB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 11.1 บันทึกข้อควารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
EB 11.1.1 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
EB 11.2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลEB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 12.1 รายงานผลการกำกับติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน
EB 12.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
EB 12.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 13.1 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 13.1.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 13.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 13.5 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานEB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
EB 14.1 บันทึกประกาศรายชื่อข้าราชการในระดับดี
EB 14.2 ประกาศรายชื่อข้าราชการในระดับดีมาก
EB 14.2.1บัญชีรายชื่อข้าราชการ
EB 14.2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลEB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 15.1 ขอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
EB 15.1.1 การประกาศเจตจำนงสุจริต
EB 15.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 16.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
EB 16.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 17.1 บันทึกประกาศนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบน
EB 17.1.1 ประกาศนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบน
EB 17.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

« March 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูและดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel.032-699506 Fax.032699025-102


 
  
view