เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 11/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 478,843
Page Views 643,911
สินค้าทั้งหมด 1
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
2.1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าเหน้าที่
2.2 แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2562
2.3 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
2.4 แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562
2.5 คำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.ที่ 14317/2561 (การจัดซื้อจัดจ้าง)
2.6 คำสั่งปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
2.7 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP
2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)
2.10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2.11 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
2.13 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1
2.14 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2
2.15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 1
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่งเป็นระบบ
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

4.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

4.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

4.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

4.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

4.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

4.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

4.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB 7.1 รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้่อรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.1.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.2 ภาพถ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ
EB 7.3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 7.3.1 ขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้่อรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.3.2โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้่อรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
EB 7.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่โครงการEB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 8.1  ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
EB 8.2  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EB 8.2.1 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูล
EB 8.3  รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
EB 8.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
EB 9.1.1 นโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 9.1.2 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี 2562
EB 9.1.3 โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
EB 9.1.3.1 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
EB 9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
EB 9-9.1.5 MOPH
EB 9.1.5.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
EB 9.1.5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
EB 9 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 10.1 ขออนุญาติเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
EB 10.1.1 แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
EB 10.2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลEB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 11.1 บันทึกข้อควารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
EB 11.1.1 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
EB 11.2 ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลEB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
EB 12.1 รายงานผลการกำกับติดตามผลตามแผนปฏิบัติงาน
EB 12.2 ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
EB 12.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 13.1 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 13.1.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB 13.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 13.5 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานEB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
EB 14.1 บันทึกประกาศรายชื่อข้าราชการในระดับดี
EB 14.2 ประกาศรายชื่อข้าราชการในระดับดีมาก
EB 14.2.1บัญชีรายชื่อข้าราชการ
EB 14.2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลEB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 15.1 ขอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
EB 15.1.1 การประกาศเจตจำนงสุจริต
EB 15.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 16.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 16.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย คลี่คลาย ข้อผิดพลาดจากการบริการ
EB 16.2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 16.2.1 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน
EB 16.2.2 ขั้นตอนการรายงานจัดการข้อร้องเรียน
EB 16.2.3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
EB 16.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
EB 16.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลEB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 17.1 บันทึกประกาศนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบน
EB 17.1.1 ประกาศนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบน
EB 17.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 18.1แผนงานโครงการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริต
EB 18.1.1 ฟอร์มเผยแพร่แผนงานโครงการ
EB 18.2 ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต
EB 18.1.2บันทึกข้อความแผนงานโครงการเสริมสร้างความสุข
EB 18.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
EB 18.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรม

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรรมทีแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
EB 19.1.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินการ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส
EB 19.1.2 วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน
EB 19.3 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่
EB 19.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน


EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 20.1 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB 20.2 บันทึกข้อความขอรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลEB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต
EB 21.1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21.2 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข้การทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
EB 21.3 บันทึกข้อความรายงานผล
EB 21.4 หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการรพ.บางสะพานน้อย
EB 21.5 ระเบียบการใช้รถ ฉบับ พ.ศ.2523
EB 21.6 ระเบียบการใช้รถ ฉบับ 4
EB 21.7 ระเบียบการใช้รถ ฉบับที่ 6


EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
EB 22.1.1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22.1.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23.1 บันทึกข้อความแผนงานโครงการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
EB 23.1.1 แผนงานโครงการปฏิบัติการป้องกัน
EB 23.1.2 ฟอร์มเผยแพร่แผนงานโครงการEB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
EB 24.1 รายงานผลการดำเนินงานแผน


EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 บันทึกข้อความประกาศการป้องกัน
EB 25.1 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
EB 25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
EB 25.3 บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียนคู่มือ

EB 25.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB26.1 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง4.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนา« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูแลดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view