iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ วัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อุณหภูมิร่างกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล จำนวน ๑ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458943 Tue, 11 Jun 2024 13:18:16 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458942 Tue, 11 Jun 2024 13:17:48 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน ๑ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458941 Tue, 11 Jun 2024 13:17:22 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน ๑ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458940 Tue, 11 Jun 2024 13:16:54 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๔ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458939 Tue, 11 Jun 2024 13:16:01 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวสไลด์ พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน ๔ เตียง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458938 Tue, 11 Jun 2024 13:12:39 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๓ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458927 Mon, 10 Jun 2024 15:56:09 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ เครื่อง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458926 Mon, 10 Jun 2024 08:39:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458901 Tue, 04 Jun 2024 15:30:11 +0700 ประกาศผู้ผ่านการคักเลือกเพื่อจัดจ้างเป็น พกส. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข และ พนักงานขับรถยนต์ พร้อมหนังสือรายงานตัว วันที่ 1 พ.ค. 2567 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458685 Mon, 29 Apr 2024 10:31:35 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด, นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานขับรถยนต์ วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458456 Thu, 28 Mar 2024 09:41:43 +0700 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458441 Tue, 26 Mar 2024 15:17:07 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458440 Tue, 26 Mar 2024 15:16:34 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458328 Wed, 13 Mar 2024 10:15:47 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 15 รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458140 Fri, 16 Feb 2024 09:57:16 +0700 ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน ๑ งาน http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=458090 Fri, 09 Feb 2024 16:35:27 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (Smart ER) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457959 Tue, 23 Jan 2024 18:22:23 +0700 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457958 Tue, 23 Jan 2024 18:12:28 +0700 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 137 รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457951 Mon, 22 Jan 2024 11:47:39 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457935 Thu, 18 Jan 2024 14:09:28 +0700 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457926 Wed, 17 Jan 2024 08:58:40 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457915 Mon, 15 Jan 2024 16:22:28 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน 137 รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457859 Thu, 04 Jan 2024 12:55:18 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน ๑๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457819 Tue, 26 Dec 2023 19:30:04 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUT LAB) จำนวน ๑๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457770 Mon, 18 Dec 2023 15:16:44 +0700 ประกาศประกวดราคาจากก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457745 Fri, 15 Dec 2023 11:36:31 +0700 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457689 Thu, 07 Dec 2023 10:45:01 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457688 Thu, 07 Dec 2023 10:44:30 +0700 ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักขยะขนาดเล็ก จำนวน ๑ หลัง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457613 Mon, 27 Nov 2023 17:00:35 +0700 ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=457532 Wed, 15 Nov 2023 09:02:31 +0700