iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล. ชั้นเดียว จำรวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=448084 Thu, 27 Aug 2020 13:33:50 +0700 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทัตกรรม คสล. ชั้นเดียวด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447582 Mon, 20 Jul 2020 15:46:26 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 24 โมดูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447526 Thu, 16 Jul 2020 15:12:32 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ไชยราช http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447310 Wed, 01 Jul 2020 11:18:03 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447213 Tue, 23 Jun 2020 20:40:23 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ๒๔ โมดูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447201 Mon, 22 Jun 2020 22:29:41 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=447132 Tue, 16 Jun 2020 16:58:58 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=446861 Mon, 25 May 2020 11:29:34 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สตงไชยราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=446576 Wed, 29 Apr 2020 18:54:24 +0700 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=446479 Thu, 23 Apr 2020 12:11:44 +0700 ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=446413 Fri, 17 Apr 2020 14:54:42 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมอาคาร รพ.สต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=445377 Fri, 07 Feb 2020 16:18:43 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทันตกรรม คสล.ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=445376 Fri, 07 Feb 2020 16:18:12 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ชั้นเดียว http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=445352 Thu, 06 Feb 2020 13:32:02 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ 24 โมดูล http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=445050 Wed, 08 Jan 2020 09:00:48 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=444843 Thu, 19 Dec 2019 11:08:54 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=444648 Wed, 04 Dec 2019 13:42:21 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ คสล.ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=444563 Fri, 29 Nov 2019 09:26:50 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=444184 Wed, 30 Oct 2019 15:16:53 +0700 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โรงพยาบาลบางสะพานน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=443877 Wed, 02 Oct 2019 16:31:41 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคารอำนวยการ คสล.ชั้นเดียว http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=443644 Wed, 18 Sep 2019 09:02:02 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=14&newsid=443397 Thu, 29 Aug 2019 15:33:53 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866697 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866698 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866699 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866700 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866701 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866702 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866711 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700 http://www.bangsaphannoihospital.com/index.php?mo=18&display=view_single&pid=1866712 Fri, 09 Aug 2019 00:00:00 +0700