เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 11/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 166,474
Page Views 226,350
สินค้าทั้งหมด 1
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       2.1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

       2.2 แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

       2.3 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

       2.4 แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

       2.5 คำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.ที่ 14317/2561 (การจัดซื้อจัดจ้าง)

       2.6 คำสั่งปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

       2.7 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP 

       2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)

       2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)

       2.10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

       2.11 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

       2.12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง

       ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

       2.13 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 

       2.14 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2

       2.15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 1

       3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่งเป็นระบบ

       4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

       4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

       

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

       5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2563


EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

       6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2563


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

      8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตการ กลไก /ระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

      8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      9.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

      9.2 นโยบายของผู้บริหาร

      9.3 โครงสร้างหน่วยงาน

      9.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      9.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

      9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

      9.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

      9.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

      9.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

      9.10 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      10.1 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      10.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

      10.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      10.4 แผนยุทธศาสตร์รพ.บางสะพานน้อยปี2563


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

      11.1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

      11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน

      11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

      12.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

      12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      12.4 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมิณสถานะภาพการณ์ ประจำปี 2563

      12.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2563


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      13.1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      13.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

      13.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      13.4 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      13.5 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

      13.6 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

      13.7 บันทึกข้อความแจ้งเวียนกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

      14.1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      14.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

      14.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      14.4 แนบท้ายรายชื่อขา้ราชการทมี่ ผีลการประเมนิการปฏิบัตริาชการอยู่ในระดบั ดเีดน่ และดมีาก

      14.5 ภาพเผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ2562


EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      15.1 บันทึกข้อความขอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      15.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      15.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

      16.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

      16.3 หลักฐานช่องทางต่างๆในการร้องเรียน

      16.4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

      16.6 ระบบการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน

      16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

      16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

     17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

     17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     18.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

     19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

     19.2 การรวมกลุ่ม

     19.3 หลักฐานกิจกรรมของกลุ่มเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

     19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      20.1 รายงานผลการวิเคราะผลความเสี่ยง

      20.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

      20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

      20.4 ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

      20.5 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

      21.2 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      21.3 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      21.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง

      21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

      22.1 รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      22.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

      22.3 กรอบแนวทางป้องกันการทุจริต

      22.4 บันทึกข้อความ

      22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

      23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      23.2 แผนโครงการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร


EB24 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

      24.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      24.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

      24.3  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

      24.4  แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

      24.5  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

      24.6  บันทึกข้อความรายงานผล

     

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

       25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

       25.2 หนังสือแจ้งเวียน

       25.3 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

       25.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

       25.5 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

      26.1 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

      26.2 ขั้นตอนปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน

      26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูและดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view