เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 11/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 478,916
Page Views 643,984
สินค้าทั้งหมด 1
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       2.1 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่

       2.2 แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ 2563

       2.3 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

       2.4 แผนการใช้เงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563

       2.5 คำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.ที่ 14317/2561 (การจัดซื้อจัดจ้าง)

       2.6 คำสั่งปิดและปลดประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

       2.7 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP 

       2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)

       2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000 บาท)

       2.10 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

       2.11 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน

       2.12 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง

       ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

       2.13 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1 

       2.14 ตัวอย่างจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2

       2.15 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 1

       3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 2


EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่งเป็นระบบ

       4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562

       4.2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

       4.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม  2562

       4.4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม  2563

       4.5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์  2563

       4.6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม  2563

       4.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน  2563

       4.8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม  2563

       4.9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2563

       4.10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม  2563

       4.11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2563

       4.12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน  2563

       

       

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

       5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ. 2563


EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

       6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบ

ประมาณ พ.ศ.2563


EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

       7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

      8.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตการ กลไก /ระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

      8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

      9.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

      9.2 นโยบายของผู้บริหาร

      9.3 โครงสร้างหน่วยงาน

      9.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

      9.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

      9.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

      9.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

      9.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

      9.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

      9.10 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      10.1 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      10.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

      10.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      10.4 แผนยุทธศาสตร์รพ.บางสะพานน้อยปี2563


EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

      11.1 บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

      11.2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน

      11.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

      12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

      12.2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

      12.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      12.4 แบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อประเมิณสถานะภาพการณ์ ประจำปี 2563

      12.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปีงบประมาณ 2563


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

      13.1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      13.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

      13.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      13.4 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      13.5 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

      13.6 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

      13.7 บันทึกข้อความแจ้งเวียนกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

      14.1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      14.2 ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ

      14.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

      14.4 แนบท้ายรายชื่อขา้ราชการทมี่ ผีลการประเมนิการปฏิบัตริาชการอยู่ในระดบั ดเีดน่ และดมีาก

      14.5 ภาพเผยแพร่บอร์ดประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ2562


EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      15.1 บันทึกข้อความขอประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      15.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

      15.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

      16.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

      16.3 หลักฐานช่องทางต่างๆในการร้องเรียน

      16.4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

      16.6 ระบบการตอบสนอง ต่อข้อร้องเรียน

      16.7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

      16.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     17.2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

     17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน

     17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์


EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     18.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

     19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

     19.2 การรวมกลุ่ม

     19.3 หลักฐานกิจกรรมของกลุ่มเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

     19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      20.1 รายงานผลการวิเคราะผลความเสี่ยง

      20.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

      20.3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

      20.4 ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

      20.5 รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      21.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ

      21.2 ประกาศนโยบายโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      21.3 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      21.4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง

      21.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

      22.1 รายงานการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      22.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

      22.3 กรอบแนวทางป้องกันการทุจริต

      22.4 บันทึกข้อความ

      22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

      23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      23.2 แผนโครงการเสริมสร้างความสุขและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร


EB24 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน

      24.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      24.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

      24.3  แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

      24.4  แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

      24.5  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

      24.6  บันทึกข้อความรายงานผล

     

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

       25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

       25.2 หนังสือแจ้งเวียน

       25.3 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

       25.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

       25.5 มาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน


EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

      26.1 ประกาศโรงพยาบาลบางสะพานน้อย เรื่อง ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

      26.2 ขั้นตอนปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน

      26.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูแลดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view