เมนู

 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 21/07/2014
ปรับปรุง 11/06/2024
สถิติผู้เข้าชม 478,907
Page Views 643,975
สินค้าทั้งหมด 1
 

จรรยาบรรณข้าราชการ 

แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

คู่มือ : แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

คู่มือ : การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรา128

EB1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

      1.มีคําสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

      2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

      3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)

      4.รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จาก เว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

      2.1.1.ข้อมูลผู้บริหาร

      2.1.2.นโยบายของผู้บริหาร

      2.1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

      2.1.4.หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

      2.1.5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

             2.1.5.1    กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2560

             2.1.5.2    กฏกระทรวงแบ่งสวยราชการ สำนักปลัดกระทรวงสารณสุข  กระทรวงสารณสุข พ.ศ.2560

             2.1.5.3    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

             2.1.5.4    พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551

             2.1.5.5    พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540

             2.1.5.6   พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

             2.1.5.7   พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ.2550

             2.1.5.8   พรบ.-ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539

             2.1.5.9   ระเบียยบพนักงานสารณสุข พ.ศ.2556

             2.1.5.10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

      2.1.6 ข่าวสารโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

      2.1.7.ข้อมูลติดต่อ

      2.1.8.ช่องรับฟังความคิดเห็นของบุลคลภายนอกต่อหน่วยงาน

      2.1.9.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

      2.1.10.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

      2.1.11.พระราชบัญญัติมาตราทางจริยธรรม พ.ศ.2562

      2.1.12.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

      2.1.13.ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

      2.1.14.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุด ปัจจุบัน

      2.1.15.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct)

2.2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

2.3. แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีของหน่วยงาน

2.4.แผนการใช้จ่ายงบประจําปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

2.5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ

2.6.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.7.รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.8.รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      2.8.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

      2.8.2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

2.9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

      2.9.1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา 

      2.9.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

      2.9.3.ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

      2.9.4.ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

      2.9.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)1 -ประจําเดือน ตุลาคม 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน พฤศจิกายน 63 

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน ธันวาคม 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน มกราคม 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน มีนาคม 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน เมษายน 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน พฤษภาคม 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน มิถุนายน 64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน กรกฏาคม64

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจําเดือน สิงหาคม 64

      2.10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

             2.10.1 คู่มือว่าด้วยเงินบริจาค

             2.10.2 คู่มือการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน+ลาศึกษา+ฝึกอบรม+ปฏิบัติวิจัย

             2.10.3 คู่มือการดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญา

             2.10.4 คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562)

             2.10.5  คู่มือการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์

      2.11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)(ถ้ามี)

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      3.1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2563

      3.2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ลักษณะเป็นรูปเล่ม

      3.3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีของหน่วยงาน

       1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่ 

      1.2. หนังสือจัดสรรงบประมาณ 

      1.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

      1.4.คําสั่งมอบหมายปิดประกาศ

      1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2. รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจําปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่ กําหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดําเนินงานทุก 6 เดือน)

      2.1 หนังสือรายงาผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

      2.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

      3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคําสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และ การควบคุม กํากับ สอบทาน

      3.2 หนังสือขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มีการนําประกาศสํานักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จัดจ้าง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด

      3.3.1 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563

      3.3.2 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563

      3.3.3 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563

      3.3.4 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564

      3.3.5 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2564

      3.3.6 ชุดใบสําคัญการเบิกจ่าย เดือน มีนาคม 2564

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

      2.1 แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563

      2.2 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

      2.3 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563 

      2.4 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564

      2.5 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

      2.6 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

      2.7 สขร.1 เดือน เมษายน 2564

      2.8 สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564

      2.9 สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
      6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      6.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต่ำ
      1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

      2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)

          2.1 มาตราการบริหารปฏิบัติงานและการดำเนอนงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
      3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏับัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 )
      4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร ปี2564
      5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      6. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล

EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่่านมา และรอบปีงบประมาณ
      8.1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และปรากรฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ดีมาก หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีขอบบุคลากร
          – ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เม.ย.63- ก.ย.63)
          – ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63 – มี.ค.64)

      8.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์


EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกข้อความขออนุม้ติดำเนินโครงการ
          1.2 โครงการ
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

          2.1 โครงการเสริมสร้างความสุข

         3. บันทึกข้อความเเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเก่ี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
      5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
      6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ๆ


EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และ ช่องทางการร้องเรียน
      1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      3. บันทึกข้อความ และ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
           3.1. รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
เดือน ต.ค 63- มี.ค.64
           3.2. รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
เดือน เม.ย. 64- ก.ย.64
      4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
      1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไข
           2.1. ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
           2.2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564
      3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
           3.1. ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
           3.2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน )รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564
      4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น

หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือ มีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
      1.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        1.2 โครงการ/กิจกรรม
      2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
      5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา และ สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
      6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น


EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
    1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น ข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

         2.1  มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญจากข้าราชการชั้นผุ้ใหญ่ หรือผู้บัญคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ 

         2.2  บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณที่ไม่ใช่ยา

         2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลบางสะพานน้อย

         2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาค

         2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด

         2.6 ประกาศมาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนใดเพิ่มเติม


    3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
    4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานสรุปผล ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึง 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
      1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้่าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
      3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลีองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม
      4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2.และข้อ 3.

      5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์


EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
       1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงาน
      3. มีแบบฟอร์มใบยีมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
      4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และ ข้อ 3.

      5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์


EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
      1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
      3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2
      4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

      5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

             1.1 บันทึกข้อมความเผยแพร่ข้อมูลการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
      2. แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      3. แผนปฏิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             3.1 แผนปฏิบัติการองค์กรแห่งความสุข

        4. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
      1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
          1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงาน
              – แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม (รอบ 6 เดือน คือ มี.ค.64 และ รอบ 12 เดือน ก.ย.64)
              – แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน)
          2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกัยผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

      2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      4. หนังสือเสนอผู้บริหาเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
     3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
     4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

     5. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกขอความอนุมัติดำเนินโครงการ
          1.2 โครงการ
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน
      4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลากรในหน่วยงาน
      5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และ ต่อต้านการทุจริตใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
      1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิการโครงการ
          1.2 โครงการ
      2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
      3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG
      4. รายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้าทุจริต”
      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG “
      1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม ชมรม STRONG ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซติของหน่วยงาน

      2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
      3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
      4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง

      5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

      2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
      3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
      4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
      5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

      6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
  

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ดูแลดั่งญาติมิตร จริงใจให้บริการ มาตรฐานงานคุณภาพ
ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
Tel. 032-699025  Fax.032-699506


 
  
view